(scroll down for english version)

Ihmettelen mitä taide on, mikä on taidetta, mikä saa ihmiset tekemään taidetta. Mikä voima pakottaa minutkin maalaamaan? Jokin sisäinen pakko ajaa minua siihen. Miksi esitän sitä muille? Yritänkö myydä teoksiani, kerjäänkö kehuja, haluanko arvioita? Tekisin todennäköisesti tätä vaikka asuisin yksin erämaassa. Taide on osa minuuttani. Näin on aina ollut.

Haen teoksillani ilmaisua niille moninaisille, ristiriitaisillekin tunteille, joita ympärilläni oleva maailma synnyttää. Työni ovat useimmiten abstraktin ja esittävän taiteen välimaastossa. Käytän paljon symbolikieltä – usein monimerkityksellistä. Tutkin erilaisia tapoja ilmaista itseäni siten, että se herättäisi myös katsojassa ajatuksia, tunteita, kysymyksiä. Pystynkö töilläni sanomaan jotain enemmän kuin mitä päivittäin median otsikot huutavat? Maailmassa ei ole itsestäänselvyyksiä eikä valmiita vastauksia. Maailmassa voi elää ja tarkastella sitä monella eri tavalla.

Taiteellisen koulutukseni lisäksi olen taustaltani yhteiskuntatieteilijä ja filosofi. Koulutukseni heijastuu usein tavalla tai toisella maalauksissani.

***

I wonder what art is, what is art, what makes people do art. What force forces me to paint? Something internally forced me to do it. Why am I showing  it to others? Do I try to sell my works, do I beg praising, do I want a rate? I would probably do this even if I lived alone in the wilderness. Art is part of me. It has always been.

With my works, I search for the manifold feelings that the world around me is generating. I usually express myself in something between abstract and representative  art. I use a lot of symbolic language – often of several interpretations. I´m studying different ways of expressing myself so that it also raises ideas, feelings and questions in the viewer. Can I use my job to say something more than what the media headlines exclaim every day? The world has no self-doubt or ready answers. The world can live and look at it in many different ways.

In addition to my artistic education, my background is in social scientist and philosophy. My education is often reflected in my paintings one way or another.

Nuo tuolla / Those there
Home