Mikä on taidetta, mikä on taiteen tehtävä?

(scroll down for english version)

Miten voin tietää mikä on hyvää taidetta ja onko se sitä yleensä vai onko se sitä vain minulle? Jos se on sitä vain minulle, niin tarkoittaako se, että se on hyvää taidetta myös yleisessä merkityksessä? Onko institutionalisoitu taide aina hyvää? Onko joitain yleisiä tunnusmerkkejä, jotka erottavat hyvän taiteen huonommasta. Miksi ihmiset tuottavat taidetta ja miksi taiteellista toimintaa tulisi tukea? Miten sitä tulisi tukea?

Isoja kysymyksiä monille muillekin, mutta sehän ei estä minuakin pohtimasta niitä:)

Vastauksia taidetta koskeviin kysymyksiini etsin lukemalla, tutustumalla muiden tekemään taiteeseen, keskustelemalla, opiskelemalla ja tekemällä itse sekä kamppailemalla omaan tekemiseeni liittyvien ongelmien kanssa. Haasteita siis riittää!

Mutta, mutta  – pohdin näitä asioita blogissani, mutta en kuvittelekaan antavani tyhjentäviä vastauksia kysymyksiini. Taiteen olemassaoloon ja tehtäviin ei varmastikkaan ole yksiselitteisiä, kaikkien hyväksymiä vastauksia. Sitä ovat yrittäneet monet minua kokeneemmat ja oppineemmat, mutta aina jostain kuuluu kriittinen kommentti, joka sekoittaa pakan.

Jos omat pohdintani ja taiteeseen liittyvät kokemukseni antavat uusia ajatuksia lukijoilleni, jotka ajatukset puolestaan tulevat palautteena minulle, niin kaikkien ymmärrys kasvaa. Taiteen yksi tehtävä – minun mielestäni – on lisätä ihmisten keskinäistä ymmärrystä.

Joku viisas on määritellyt hyvän taiteen kriteereiksi ainakin seuraavat viisi piirrettä (five A – in english):

  • Aitous,
  • Uuden kokeilu,
  • Toteutuksen huolellisuus,
  • Konseptin omintakeisuus,
  • Vastaanottajan huomion vangitsevuus

***

What is Art, what is the function of art?

How can I know what is good art and whether it is such for all or just for me?  If that’s good just for me, is that art good also in common sense? Is the institutionalized Art always good art. Are there some general features that distinguish good art from worse. Why do people produce art and why should artistic work be supported? In which way it should be supported?

Big questions for many others, but that does not stop me from thinking about them:)

Find answers to my art questions I do by reading, exploring others by doing art, by discussing, by studying and doing art by myself, and by struggling with the problems that I have with my artwork. Challenging Challenges!

But, but – I’m thinking about these things on my blog, but I do not imagine giving me exhaustive answers to my questions. There is no doubt that the existence and tasks of art are unambiguous, all accepted answers. It has been tried by many more experienced and learned, but always there is a critical comment that confuses the deck. But if my own reflection and my experience in the area of art give any new ideas to my readers and  then as feedback also to me, then everybody gets more. One task in art – in my opinion – is to increase people’s mutual understanding.

  • Autentic,
  • Adventures,
  • Accurate,
  • Artistic,
  • Attention grabbing,

Home