(scroll down for english version)

Mitään erityisen viisasta lisättävää en osaa sanoa viimeisimmän Taide-lehden (Taide 5-2018) teemaan “Vaikea taide”. Mutta se on ehdottomasti luettava numero, jos on kokenut saman kuin minäkin usein katsoessani jotain nykytaiteen teosta “En ymmärrä, vaikka kuinka katson ja keskityn”. Joskus saan selityksen, joka avaa teosta minulle, joskus en selityksen jälkeenkään saa teoksesta mitään irti. Usein ajattelen, että se johtuu puutteistani taideteorien tuntemuksessa.

Lohdullista on se, että maan johtavat taidekriitikot pohtivat lehdessä “vaikeaa taidetta” kukin omasta näkökulmastaan. En ole tyhmyys-tuntemuksineni yksin. Miksi y-sukupolven nuoret taiteilijat tekevät taidetta, joka saa kriitikot ymmälleen? Vastauksia on varmasti monia. 

Jyrki Lammi kirjoittaa artikkelissaan Vannon, että olen tehnyt parhaani “Ehkä he ovatkin pyrkineet katsojan kyseenalaistamiseen ja onnistuneet siinä oikein hyvin. Toisaalta en minä tiedä, onko teoksilla pyritty kyseenalaistamaan yhtään mitään. En ymmärrä. En pysty tavoittamaan.” … “Vaikuttaa myös siltä, että useat nuoren polven nykytaiteilijat ovat myös luopuneet toivosta ja halusta kohdata yleisö”.

Leena Kuumola kirjoittaa artikkelissaan Taiteen jatkuvasti muuttuvasta olemuksesta. “Modernistisen taiteen selkeys sai sen jälkeisen ajan taiteilijat kapinoimaan ja purkamaan yhtenäisiä merkityksiä ja perinteitä. Postmoderni ilmaisu onkin ollut eräänlaista ainesten keräilyä sieltä ja täältä, vailla päämäärää ja selkeää pyrkimystä. … Näin myös taiteilija on välttänyt vastuun valinnoista tai merkityksistä, sen hän on jättänyt katsojalle.”

Pessi Raution artikkeli Kun taide menee vaikeaksi kuvastaa hyvin kriitikon tuntemuksia, kun hän pohtii omaa kykenemättömyyttään tulkita nykytaidetta. “Mitä tämä on? Miksi tämä on? Miksi minä en pääse uudelleen ja uudelleen yrittämälläkään mitään kautta tähän käsiksi? ja olisiko se juuri tarkoituskin? …Onko aika ajanut minusta ohi?”

Rautio pohtii myös historian kautta kriitikon vastuuta uuden taiteen kritiikistä viitaten August Ahlqvistiin ja sen suhdetta nuorten taiteilijoiden töihin. “Jos on tarpeeksi monimutkainen, ei moni alan sisällä tohdi ilmoittautua uudeksi tulevaisuuden idiootiksi.”

Rautio pohtii nuorten taiteilijoiden motiiveja tehdä vaikeaa taidetta. “Jos kuvataide on kalleimmillaan latteaa peliä ja kauppaa, jossa teokset ovat oligarkkien ja muiden diktaattorien keskinäisiä nokitteluvälineitä, niin on varsin ymmärrettävää että osa taiteilijoista haluaa laatia taidemaailmalle omat sääntönsä, omat arvostuksensa rakenteensa. Pykimys on luonnollinen, ehkä kunnioitettavakin, mutta sen vääjäämättömänä seurauksena on myös sulkeutuminen, hermeettisyys, se, että monen piirin ulkopuolisen on vaikea hahmottaa näitä vasta muotoutumaisillaan olevia sääntöjä, näitä esteettisiä kategorioita, näitä tavoitteita ja edes täysin sitä perinnettä mitä vasten ja mitä vastaan asioita tehdään.”

Mutta nämä ovat vain yksittäisiä lauseita kiinnostavista artikkeleistä. Lehti kannattaa lukea ajatuksella kannesta kanteen!

Nyt odotan kommenttipuheenvuoroja taiteilijoilta, jotka hakevat taiteen rajapintoja – ei sensaation tai rahan takia, vaan luodakseen jotain uutta. 

***

I can not say anything more particularly wise about the theme of ”Difficult Art” of the Art magazine (Taide 5-2018). But definitely it is the number to read if you’ve experienced the same as I often have looking at contemporary art ”I do not understand, though, how do I look and focus”. Sometimes I get an explanation that opens the work for me, sometimes even after explanation I get nothing out of the work. I often think that it is due to my lack of knowledge of art theory.

It is comforting that the leading art critics in the country think the same in the articles ”difficult art” each from his own perspective. I’m not my stupid-feelings alone. Why are young artists of the y-generation doing art by which critics become confused? There are certainly many answers.

Jyrki Lammi writes in his article, I swear that I have done my best, ”Maybe they have tried to question the viewer and managed it very well. On the other hand, I do not know if the works have been trying to question anything. I do not understand. I can not get it.” ….” It also seems that many younger generation Contemporary artists have also abandoned the hope and the desire to meet the audience. “

Leena Kuumola writes in her article about The constantly changing nature of Art. ”The clarity of modern art forced artists younger generation to rebel against and resolve uniform meanings and traditions. Postmodernism has been a kind of material collecting from here and here, with no purpose and clear aspiration. … And so the artist has avoided the responsibility of the choices or the meanings, he has left it to the viewer. ”

Pessi Rautio’s article When art becomes difficult, it reflects critics’ feelings as he deliberate his own inability to interpret contemporary art. ”What is this? Why is this one? Why do I not get it even again and again trying? and would that be the purpose? … Has it been time for me to pass by? ”Rautio also thinks, through history, critics’ responsibility for the criticism of new art, referring to August Ahlqvist and his relationship with young artists. ”If the artwork is complicated enough, many of the art critics will not to be a new idiot of the future.” 

Rautio also wonders the motives of young artists to make difficult art. ”If Art is the most expensive dull game and trade where the works are interplay between oligarchs and other dictators, then it is quite understandable that some artists want to articulate their own rules, their own appreciation of their structure. The Intend is natural, perhaps respectable, but the inevitable consequence of this is the closure, hermetic, the fact that many of the outsiders find it difficult to perceive these newly formed rules, these aesthetic categories, these goals and even the inherit on grounds of that and against that works has done . ”

But these are just individual phrases from the articles. The magazine should be read with the idea from cover to cover! 

I now look forward to commentary from artists who seek artistic interfaces – not because of sensation or money, but to create something new.

Home